wersja testowa serwisu

„Warsztaty z geografii turyzmu” oraz Dostojny Jubileusz prof. Andrzeja Matczaka na zamku w Uniejowie

warsztatyzturyzmu-10

Dwudniowa konferencja naukowa, XXXVI Seminarium terenowe „Warsztaty z Geografii Turyzmu", organizowana przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, rozpoczęła się 24 września 2020 roku w Sali Rycerskiej na Zamku w Uniejowie. Honorowy Patronat nad konferencją – seminarium terenowym objął Burmistrz Miasta Uniejów.

Konferencja jest jednym z najstarszych w Polsce, nieprzerwanie organizowanych cyklicznych spotkań naukowych z udziałem szerokiego grona naukowców z różnych dziedzin zajmujących się turystyką. Prezentowane są na niej ukończone i nie opublikowane do czasu seminarium prace związane z aktualnymi problemami badawczymi z zakresu turystyki. W bieżącym seminarium przewidziano ponad 30 wystąpień przedstawicieli 15 polskich ośrodków naukowych, w tym również najnowsze opracowania dotyczące wpływu COVID-19 na turystykę.

Seminarium stanowi doskonałą okazję do poznania aktualnego dorobku polskich ośrodków naukowo-dydaktycznych w zakresie różnych dyscyplin naukowych zajmujących się szeroko rozumianą turystyką i do dyskusji nad jego wykorzystaniem w nauce i praktyce.

Nad przebiegiem konferencji czuwają: Sekretarz naukowy seminarium, dr Marzena Makowska-Iskierka oraz Kierownik naukowy seminarium – dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UŁ.

Pierwszy dzień seminarium był wyjątkowy ze względu na dwie sesje poświęcone ważnym dla w/w Instytutu Osobom – obchodzącemu jubileusz 70-lecia Profesorowi Andrzejowi Matczakowi, Honorowemu Obywatelowi Miasta Uniejów oraz zmarłemu w tym roku, wieloletniemu organizatorowi Seminarium, doktorowi Robertowi Wilusiowi.

Tegoroczne spotkanie rozpoczęło się od otwartego posiedzenia Komisji Geografii Turyzmu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, a następnie wprowadzenia do projektu „Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu – ochrona i wzmacnianie tradycji", finansowanego przez MKiDN w ramach programu „Kultura Ludowa i Tradycyjna" w latach 2019-2020. Zostały zaprezentowane i omówione zagadnienia dotyczące: „Kwietne dywany w Spycimierzu jako walor miejsca", „Przestrzenne i społeczne aspekty uroczystości Bożego Ciała w Spycimierzu w latach 2018-2020" i „Przestrzeń sacrum i profanum w trakcie uroczystości Bożego Ciała w Spycimierzu".

Oficjalne otwarcie konferencji zostało poświęcone pamięci doktora Roberta Wilusia, wieloletniego Sekretarza naukowego seminarium terenowego „Warsztaty z geografii turyzmu".

– „Dr Robert Wiluś był naukowcem, nauczycielem akademickim, przez całe swoje zawodowe życie związany z Łodzią: z Uniwersytetem Łódzkim, Wydziałem Nauk Geograficznych, Instytutem Geografii Miast i Turyzmu, z Oddziałem Łódzkim Polskiego Towarzystwa Geograficznego, i z Komisją Geografii Turyzmu PTG. Swoją działalność naukową i dydaktyczną związał z geografią społeczno-ekonomiczną i geografią turyzmu. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Geograficznego od 1986 roku, Sekretarzem Oddziału Łódzkiego PTG (1993-1996, 2005-2017) i członkiem oddziałowej Komisji Rewizyjnej (2017-2020), oraz Sekretarzem Komisji Geografii Turyzmu PTG (1996-2016), organizator Seminariów terenowych „Warsztaty z Geografii Turyzmu", przy okazji których regularnie odbywały się spotkania Komisji Geografii Turyzmu PTG. Wyróżniony został Medalem Pamiątkowym 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego (2018), oraz Złotą Odznaką PTG (2020)".

Kolejna część sesji poświęcona została m.in.: zagadnieniom związanym z atrakcjami turystycznymi Warszawy, wpływem turystyki na strefę brzegową jezior, rekreacji wędkarskiej jako zjawisko społeczno-ekonomicznego, zagrożeniom cywilizacyjnym w turystyce; po przerwie omówiono m.in. plany turystyczne Polaków w dobie pandemii, system bezpieczeństwa socjalnego turystów, czy rolę i znaczenie elementów środowiska przyrodniczego w powstawaniu i rozwoju nadbałtyckich kąpielisk i uzdrowisk.

Sesja jubileuszowa poświęcona została prof. dr. hab. Andrzejowi Matczakowi, Honorowemu Obywatelowi Miasta Uniejów, w 70. rocznicę urodzin. Rozpoczęły ją liczne życzenia od pracowników, współpracowników, doktorantów, magistrów, znajomych i przyjaciół Pana Profesora.

W imieniu Burmistrza Uniejowa i Rady Miejskiej w Uniejowie, Laudację na cześć Profesora odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie – Mirosław Madajski:

– „Wielki to dla mnie zaszczyt i prawdziwa przyjemność wygłosić laudację na cześć wybitnego uczonego tej miary, co profesor Andrzej Matczak. Radość moja jest tym większa, że ów wybitny naukowiec pochodzi z Uniejowskiej Ziemi i jest wielkim przyjacielem i Honorowym Obywatelem Miasta Uniejów.

Dostojny Jubilat, którego 70-tą rocznicę urodzin pragniemy wspólnie uczcić, jest darzony powszechną estymą, nie tylko w środowisku akademickim i nie tylko w Polsce.

Nie sposób, z natury rzeczy, w tym krótkim wystąpieniu scharakteryzować w pełni dorobku naukowego Profesora. Pozwolę sobie zatem na zaakcentowanie tylko kilku najważniejszych faktów z bogatego życiorysu naukowego Profesora:
Profesor Andrzej Matczak urodził się 19 maja 1950 r. w Uniejowie, ale całe swoje życie zawodowe związał z Uniwersytetem Łódzkim, zarówno jako student, kiedy to na ówczesnym Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi rozpoczął studia geograficzne w roku 1968 oraz jako badacz i nauczyciel akademicki. Po uzyskaniu tytułu magistra podjął współpracę z Wojewódzką Pracownią Planów Regionalnych w Łodzi, jednak już rok później przeniósł się do Instytutu Geografii Uniwersytetu Łódzkiego, do Zakładu Geografii Ekonomicznej.

W roku 1982 obronił rozprawę doktorską zatytułowaną: Funkcja wypoczynkowa strefy podmiejskiej Łodzi, przygotowaną pod opieką prof. dr. hab. Stanisława Liszewskiego. Habilitował się w 1992 r. na podstawie pracy pt. Model badań ruchu turystycznego. Studium metodologiczne. Tytuł profesora otrzymał w roku 2002, a zaledwie dwa lata później został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego. Obecnie Dostojny Jubilat kieruje Zakładem Geografii Hotelarstwa będącym częścią Instytutu Geografii Miast i Turyzmu na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Profesor Matczak jest przede wszystkim wybitnym naukowcem, ale jest również zaangażowanym dydaktykiem, który z pasją poświęca się kształceniu młodej kadry oraz propagowaniu wiedzy geograficznej w społeczeństwie. Potwierdzeniem wysokiego uznania dla działalności i osiągnięć Profesora jest duża liczba wypromowanych magistrów i doktorów. Był promotorem łącznie 8 prac doktoranckich i 297 prac magisterskich obronionych na Uniwersytecie Łódzkim, 30 na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i 17 w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Miarą autorytetu naukowego było wielokrotne angażowanie Czcigodnego Jubilata jako recenzenta w postępowaniach doktorskich (7), habilitacyjnych (6) i profesorskich (4). W dziedzinie rozwoju kadry ma więc Profesor Matczak duże osiągnięcia.

Profesor posiada spory dorobek publikacyjny naukowy i popularno-naukowy, który obejmuje łącznie158 pozycji. Zdecydowaną ich większość stanowią własne lub współautorskie artykuły lub rozdziały w monografiach, prezentujące osiągnięcia w oparciu o badania empiryczne.

Wyrazem uznania osiągnięć Profesora Andrzeja Matczaka są przyznane Mu liczne wyróżnienia i odznaczenia. Spośród nich należy wspomnieć Złota Odznakę Uniwersytetu Łódzkiego, odznaczenie medalem Uniwersytetu Łódzkiego w Służbie Społeczeństwu i Nauce oraz uhonorowanie Srebrnym Krzyżem Zasług. Również Miasto Uniejów postanowiło uhonorować osobę profesora i 7 stycznia 2008 roku, w Sali Rycerskiej uniejowskiego Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich, podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej Uniejowa, podjęto uchwałę o nadaniu Profesorowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta Uniejowa. Dostojny Jubilat otrzymał wówczas chabrowy płaszcz z herbem Uniejowa, glejt potwierdzający przyznanie tytułu oraz sygnet z herbem Uniejowa. Insygnia te poświęcił w kaplicy zamkowej o. Florian Pełka.

Godna zanotowania jest wreszcie szeroka współpraca Profesora Matczaka z różnymi instytucjami naukowymi w Łodzi, w Polsce, ale także poza granicami naszego kraju. Profesor Matczak jest wybitnym uczonym w dziedzinie geografii, rozwija i popularyzuje wiedzę w tej dziedzinie, a jego osiągnięcia wyznaczają nowe standardy w nauce, jak choćby wypracowanie przez Niego metodyki badań ruchu turystycznego. Przy tym jest wspaniałym nauczycielem, który szczodrze dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami z młodym pokoleniem, a także człowiekiem, którego cechuje skromność, pracowitość oraz szczery i otwarty sposób bycia, gotowość pomocy i współpracy.
W imieniu własnym i całej społeczności Uniejowa pragnę złożyć na ręce Pana Profesora gratulacje w dniu tak zacnego Jubileuszu oraz życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności i dalszych sukcesów naukowych na miarę Pańskiego talentu i dotychczasowych osiągnięć".

Po licznych życzeniach, prezentach i kwiatach, w tym od żony Jolanty i synów Pana Profesora, głos zabrał sam Jubilat:

– „Szanowni Państwo, jestem bardzo wzruszony i jeśli nie wszystko będę pamiętał i powiem, proszę mi wybaczyć. Chciałbym zacząć od płaszcza, sygnetu i wyjaśnić. To jest moja tożsamość, tożsamość Obywatela Uniejowa, tożsamość mieszkańca Uniejowa, tożsamość dziecka, tego środowiska. Ten płaszcz symbolizuje przynależność moją do społeczności mojego miasta, do społeczności, która dała mi wiele wartości, a jedną z naczelnych wartości, którą postaram się rozwinąć – to jest lojalność. Lojalność wobec najbliższych, lojalność wobec uczniów swoich, lojalność wobec przełożonych, miejsca, instytucji, w której pracowałem i nadal mam nadzieję, dzięki Panu Dziekanowi nadal będę jeszcze pracować. Chciałbym podkreślić jeszcze jeden element tego płaszcza i sygnetu – mianowicie kwestię uznania. Moja społeczność uznała mnie i cieszę się, że mogę być wzorcem i w pełnym sensie promotorem mojego miasta. Chcę z całego serca podziękować – słowa podziękowania nie wyrażą tego, co moje serce czuje – Panu Burmistrzowi Józefowi Kaczmarkowi, Radzie Miejskiej, jak i wszystkim Mieszkańcom mojego miasta. Pan Burmistrz odmienił obraz naszego miasta. Uniejów przez te lata, kiedy rozpoczął działalność Pan Burmistrz tutaj, zmienił to miasto nie do poznania. Nie bywam codziennie, bywam już rzadziej teraz, ale widzę jak to miasto się zmienia, jak oni pięknieje, nie tylko w tej części architektonicznej, ale także zaczyna być inne w części mentalnej. To jest bardzo istotne. To miasto idzie w kierunku nowoczesności, postępu. To bardzo ważna rzecz.

Teraz chciałbym podziękować wszystkim Państwu, zacznę od Pana Dziekana Wydziału Nauk Geograficznych, Dyrektora Instytutu Geografii Miast i Turyzmu, Przewodniczącego dzisiejszej konferencji: Panie Bogdanie ślicznie dziękuję. Dzięki Panu mogliśmy się tutaj spotkać. Chciałem bardzo podziękować Kolegium Dziekańskiemu, Panu Profesorowi Banasiowi, Pani Profesor Kobojek, Pracownikom całego kierunku geograficznego. Z wielką estymą przyjąłem obecność Pana Profesora Wójcika. To była dla mnie pierwsza możliwość zarządzania Instytutem, w którym mieściła się geografia społeczno-ekonomiczna. Chciałem podziękować wszystkim Kolegom, Koleżankom, zarówno swojego Instytutu, jak i całego kierunku geograficznego. Szczególne słowa kieruję do moich współpracowników Zakładu Geografii Hotelarstwa, Panu doktorowi Romanowi Szkupowi, Panu doktorowi Tomkowi Napierale. To bezcenna rzecz mieć tak bliskich ludzi. Dziękuję Pani Małgosi Janiak, Pani Ani Kozłowskiej, mojej doktorantce łódzkiej Joasi Wilk. Dziękuję za pamięć, którą 19. maja okazaliście mi Państwo. To dla mnie bezcenne. Chcę podziękować wszystkim swoim Doktorantom, Przyjaciołom z różnych ośrodków, Pani Danieli Szymańskiej, kiedy to współpracowaliśmy i tworzyliśmy prace naukowe. Dziękuję Pani Aleksandrze Kowalczyk z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, z którą współpracowałem na niwie dydaktycznej. Było to 12 lat naszej współpracy dla Ośrodka Bydgoskiego. Dziękuję bliskiemu koledze, z którym robiliśmy wiele ćwiczeń w Słupsku. Ślicznie dziękuję Kolegom z Krakowa. Za współpracę Panu Profesorowi Kurkowi, Panu Profesorowi Mikko, mieliśmy podobne kontakty i zrozumienie. Dziękuję wszystkim Kolegom, z którymi współpracowałem i Państwu za udział"

Pan Profesor opowiedział o swojej rodzinie, dziękując za wsparcie, szczególnie ze strony żony Jolanty oraz przypomniał drogę swojej kariery naukowej.

Źródło: UM Uniejów