wersja testowa serwisu

W gminie Pęczniew trwa realizacja projektu "Szkoła równych szans"

Untitled
fot. Urząd Gminy Pęczniew
Mimo ograniczeń spowodowanych obecnością koronawirusa SARS-CoV-2 realizowany jest projekt unijny „Szkoła równych szans" w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, XI.1.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Głównym założeniem ujętym we wniosku jest rozwinięcie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności u uczniów SP w Pęczniewie z filią w Brzegu oraz doskonalenie nauczycieli i podnoszenie ich kwalifikacji. W ramach projektu, który ruszył 1 lipca ubiegłego roku uczniowie korzystają z możliwości uczestnictwa w szeregu zajęć dodatkowych, które obecnie prowadzone są zdalnie. Zakupiono pomoce dydaktyczne i pomoce naukowe. Powstała również nowoczesna pracownia informatyczna.

Wartość całego projektu to kwota 1 445 280,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 1 344 110,40 zł.

źródło: UG Pęczniew