wersja testowa serwisu

Uniejów: Burmistrz podpisał umowę na przebudowę ulicy Dąbskiej

D34A9062
fot. UM Uniejów

Władze Uniejowa podpisały umowę z firmą, która zajmie się przebudową ul. Dąbskiej. Inwestycja ma ruszyć jeszcze w październiku.

Wkrótce rozpocznie się modernizacja ciągu drogowego tj. drogi gminnej – ul. Dąbskiej wraz z przebudową skrzyżowań ul. Dąbskiej z ul. Rynek, Awaryjną, Bp. Owczarka oraz Orzechową.

Władze miasta Uniejów w osobie burmistrza Józefa Kaczmarka przy kontrasygnacie skarbnika Arlety Pietrzak, podpisały w tej sprawie umowę z firmą LuKpol Krzysztof Łuczak z Uniejowa, która podejmie się realizacji planowanej inwestycji.

Wykonawca został wyłoniony w drodze drugiego przetargu, składając najkorzystniejszą ofertę finansową opiewającą na kwotę 2 388 660,00 zł.

Gwoli przypomnienia, w pierwszej procedurze oferty złożyły 3 firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe EKOINŻBUD Piotr Peraj z Uniejowa proponując kwotę 2 577 102,15 zł, firma Handlowo-Usługowa Wiesława Łuczak, Jan Łuczak, Spółka Cywilna z kwotą 2 765 817,32 zł oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Poddębic szacując koszt na kwotę 3 673 277,58 zł.

Do drugiego przetargu o realizację zamówienia publicznego przystąpiło dwóch oferentów; w/w firma wykonawcza oraz konsorcjum: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe EKOINŻBUD Piotr Peraj z Uniejowa (lider konsorcjum) i firma „EVECO" Ewa Peraj z Łodzi (członek konsorcjum), które oceniło wartość zadania na sumę 3 077 460 zł.

Remont i przebudowa ul. Dąbskiej, a przede wszystkim skrzyżowania, to długo wyczekiwana inwestycja. Liczący 200 mb. odcinek wraz z łączącymi się z nim ulicami: Rynek, Awaryjną, Bb. Owczarka oraz Orzechową, cechuje się bardzo złym stanem technicznym, z widoczną spękaną nawierzchnią jezdni, ubytkami, nierównościami oraz kałużami, co doskonale widać po opadach deszczu. Nie inaczej jest z chodnikami, których nawierzchnia jest niejednolita pod względem zastosowania materiału, niemal w całości popękana i z licznymi ubytkami. W chwili obecnej to najbardziej zaniedbany odcinek na terenie miasta.

Przez wiele lat burmistrz Uniejowa podejmował starania majce na celu poprawienie stanu ul. Dąbskiej na przedmiotowym odcinku wraz z ulicami tworzącymi z nim skrzyżowania, ale dopiero zawarte w 2019 r. porozumienie z obecnym Zarządem Powiatu pozwoliło urzeczywistnić zamiary i podjąć realne działania na rzecz poprawy infrastruktury drogowej. Ponadto, w czerwcu 2021 r. gmina Uniejów pozyskała dofinansowanie w wysokości blisko 1,2 mln zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji.

- Składam na ręce pana Tobiasza Bocheńskiego, Wojewody Łódzkiego serdeczne podziękowania za wsparcie dla naszych działań, które są tak potrzebne uzdrowisku. Koszt realizacji przedsięwzięcia w całości spoczywa na barkach gminy, zarówno pod kątem opracowania dokumentacji technicznej, jak i prac budowalnych. Tym bardziej cieszę się, że nasz projekt znalazł się na liście zadań objętych dofinansowaniem. Przyznane środki są bardzo istotnym zastrzykiem finansowym – mówi burmistrz Kaczmarek.

Zgodnie ze specyfikacją techniczną określoną umową, przebudowa ulicy Dąbskiej będzie polegała na wykonaniu nowej podbudowy oraz nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników oraz ścieżki pieszo – rowerowej wraz z oświetleniem ulicznym, oznakowaniem pionowym, poziomym oraz zainstalowaniem urządzeń bezpieczeństwa i elementów małej architektury, odwodnieniem pasa drogowego i przebudową istniejącej sieci elektroenergetycznej.

Na skrzyżowaniu ul. Dąbskiej z ul. Bp. Owczarka / Orzechową w Uniejowie. zostaną wydzielone pasy ruchu o szerokości 3,50 m nawiązując się tym samym do wcześniej przebudowanego skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 473 z drogą powiatową oraz drogą gminną Nr 111355E (ul. Dąbska). Ponadto w ramach zagospodarowania terenu powstanie wyspa dzieląca na jezdni, wraz z odgięciem toru jazdy, na wjeździe do miejscowości. Po lewej stronie ulicy Dąbskiej zaplanowano budowę ścieżki rowerowej dwukierunkowej, a po prawej stronie przebudowę chodnika. Nawierzchnię jezdni na przedmiotowym odcinku oraz skrzyżowaniu zaplanowano z SMA, czyli mieszanki technicznie optymalizowanej pod kątem redukcji hałasu. Rozwiązanie stanowi kompromis pomiędzy odpowiednią trwałością i dużą odpornością na koleinowanie przy jednoczesnej gwarancji odczuwalnej redukcji natężenia hałasu.

W obrębie tegoż skrzyżowania przewidziano także wykonanie dwóch przejść dla pieszych wraz z doświetlaniem. Jedno będzie oznakowane zostanie jako przejście dla pieszych aktywne, a więc zawierać będzie znaki na tle folii fluorescencyjnej, punktowe elementy odblaskowe. Drugie przejście, z wyspą dzielącą, tzw. azylem, zaopatrzone będzie w oznakowanie aktywne (znaki zostaną umieszczone na tle fluorescencyjnym i z elementami świetlnymi).

Na odcinku od ul. Bp. Owczarka / Orzechowej do ul. Rynek zaplanowano przebudowę nawierzchni jezdni oraz chodników, która zostanie wykonana z kamiennych płyt granitowych ciętych. Wzdłuż chodnika zamontowane będą słupki blokujące, które uniemożliwią pojazdom wjazd na ciągi piesze. Nie zabraknie też kolejnych dwóch przejść dla pieszych. Również na nich zamontowane zostanie doświetlenie i oznakowanie aktywne.

Nowe przejście dla pieszych zaplanowano również w obrębie skrzyżowania z ul. Awaryjną. Tzw. wyniesione przejście dla pieszych zostanie doświetlone oraz wykonane jako oznakowanie aktywne.
W ramach inwestycji zaplanowano demontaż istniejących słupów energetycznych betonowych oraz przebudowę istniejącej sieci elektroenergetycznej. Ponadto, wzdłuż ulicy Dąbskiej od wysokości przejścia dla pieszych przy ul. Awaryjnej przez skrzyżowanie ul. Dąbskiej z ul. Bp. Owczarka wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa.
W obrębie skrzyżowania ul. Dąbskiej z ul. Rynek zaplanowano przełożenie kostki istniejących chodników (ulicy Rynek i ulicy Targowej), w celu wykonania regulacji wysokościowej do nowobudowanych chodników w ulicy Dąbskiej.

Na całym terenie objętym inwestycją zaprojektowano również zieleń wraz z małą architekturą ( m.in. ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, donice z drzewami).
Jako że ulica Dąbska znajduje się w chronionej strefie zabytkowej, dokumentacja projektowa uwzględnia zaproponowane przez konserwatora rozwiązania i zalecenia, jak chociażby te dotyczące zastosowanych materiałów.

Po stronie firmy wykonawczej będzie wreszcie zapewnienie przeprowadzenia badań archeologicznych na całym terenie objętym inwestycją wraz z wystąpieniem o pozwolenie na ich wykonywanie do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi.

Przedsięwzięcie, którego zakończenie zaplanowano na koniec maja przyszłego roku, bez wątpienia wpłynie na podwyższenie paramentów użytkowych ul. Dąbskiej, proponowane rozwiązania poprawią płynność ruchu i bezpieczeństwo jego uczestników. Ale oprócz poprawy standardu, ulica Dąbska przestanie wreszcie być niechlubną wizytówką miasta i straszakiem wśród uniejowskich dróg.

źródło: UM Uniejów