Pies wpadł pod traktor. Zwierzę potrzebowało operacji, właścicielka nie chciała mu pomóc!

police-4261182_1920

Policjanci jedynie asystowali przy interwencji podjętej przez Fundację Ochrony Praw Zwierząt, która zareagowała na niepokojący sygnał od członka rodziny właścicielki psa. Ranne podczas wypadku zwierzę trafiło pod opiekę weterynaryjną i zostało poddane operacji. W porozumieniu z Prokuraturą w Poddębicach prowadzone są czynności sprawdzające czy doszło do naruszenia przepisów karnych ustawy o ochronie zwierząt. Sprawa będzie rzetelnie wyjaśniona.


18 września 2022 roku około godziny 20:00 do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach wpłynęło zgłoszenie dotyczące nieprawidłowej opieki nad rannym psem.

Policjanci pod wskazanym adresem zastali już przedstawicieli Fundacji Ochrony Praw Zwierząt „Kejtersi". Dysponowali oni dokumentami medycznymi dotyczącymi zwierzęcia a przekazanymi wcześniej przez osobę z rodziny właścicielki psa zaniepokojonej brakiem dostatecznego leczenia. To od niej pochodził impuls do dalszych działań Fundacji. Funkcjonariusze ustalili, że zwierzę, które wpadło pod traktor aktualnie przebywa pod opieką córki właścicielki i było badane przez weterynarza. Jak wynikało z oświadczenia kobiety nie posiadała dokumentacji potwierdzającej leczenie, którą mogłaby okazać policjantom. Odmówiła wydania psa Fundacji twierdząc, że zapewniona opieka jest wystarczająca. Na tym interwencję pierwotnie zakończono.

Około godziny 21:00 policjanci zostali ponownie wezwani pod ten sam adres. Na miejsce przybyła przedstawicielka Fundacji działającej na rzecz ochrony zwierząt, która w kontakcie z lekarzem weterynarii (tym samym u którego był pierwotnie pies) ustaliła, że operacja rannego zwierzęcia z uwagi na jego stan jest konieczna. Fundacja zaoferowała opiekę medyczną i pokrycie kosztów leczenia. Jednak to nie przekonało 80-letniej właścicielki, która dojechała z innej miejscowości oraz jej dwóch córek. Podczas interwencji policjanci wydawali polecenia zachowania zgodnego z prawem. Mimo tego kobiety utrudniały odbiór niedołężnego zwierzęcia przez Fundację. Celem zapobieżenia uszkodzeniu pojazdu oraz agresji wobec atakowanej przedstawicielki Fundacji, funkcjonariusze odizolowali obie córki właścicielki. Pies został przez Fundację „Kejtersi" przetransportowany do weterynarza, przeszedł operację i pozostaje pod jego opieką.

Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach materiały z opisanej interwencji przekazała do Prokuratury Rejonowej w Poddębicach. Czynności sprawdzające prowadzone są pod kątem oceny czy doszło do niewłaściwego sprawowania opieki nad rannym psem a tym samym naruszenia przepisów karnych z ustawy o ochronie zwierząt.


Reasumując:

Fundację powiadomił członek rodziny właścicielki psa, który zaalarmował o niewłaściwym leczeniu potrąconego przez pojazd psa.

To ta sama osoba z rodziny a nie właścicielka psa była wcześniej z rannym zwierzęciem u weterynarza ( po wypadku)

Fundacja ma zgodnie z prawem możliwość w trybie interwencyjnym odebrać zwierzę.

Przypominamy:

art.7 Ustawy o ochronie zwierząt [Czasowe odebranie zwierzęcia właścicielowi]
1.
Zwierzę traktowane w sposób określony w art. 6 ust. 2 może być czasowo odebrane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce pobytu zwierzęcia i przekazane:
1)
schronisku dla zwierząt, jeżeli jest to zwierzę domowe lub laboratoryjne, lub
2)
gospodarstwu rolnemu wskazanemu przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), jeżeli jest to zwierzę gospodarskie, lub
3)
ogrodowi zoologicznemu lub schronisku dla zwierząt, jeżeli jest to zwierzę wykorzystywane do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych lub utrzymywane w ogrodach zoologicznych.
1a.
Decyzja, o której mowa w ust. 1, podejmowana jest z urzędu po uzyskaniu informacji od Policji, straży gminnej, lekarza weterynarii lub upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
1b.
Przekazanie zwierzęcia, o którym mowa w ust. 1, następuje za zgodą podmiotu, któremu zwierzę ma być przekazane.
1c.
W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 1b, lub wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających przekazanie zwierzęcia podmiotom, o których mowa w ust. 1, zwierzę może zostać nieodpłatnie przekazane innej osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej albo osobie fizycznej, która zapewni mu właściwą opiekę.
2.
Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.
2a.
Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje prawo wniesienia odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji. Samorządowe kolegium odwoławcze rozpoznaje odwołanie w terminie 7 dni.
3.
W przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy dalsze pozostawanie zwierzęcia u dotychczasowego właściciela lub opiekuna zagraża jego życiu lub zdrowiu, policjant, strażnik gminny lub upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, odbiera mu zwierzę, zawiadamiając o tym niezwłocznie wójta (burmistrza, prezydenta miasta), celem podjęcia decyzji w przedmiocie odebrania zwierzęcia.
4.

W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, kosztami transportu, utrzymania i koniecznego leczenia zwierzęcia obciąża się jego dotychczasowego właściciela lub opiekuna.
5.
Do należności z tytułu kosztów określonych w ust. 4 stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
6.
Odebrane zwierzę podlega zwrotowi, jeżeli sąd nie orzeknie w trybie art. 35 ust. 3 przepadku zwierzęcia, a także jeżeli postępowanie karne w tej sprawie zostanie umorzone.

art.40 Ustawy o ochronie zwierząt

organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, mogą współdziałać z instytucjami państwowymi i samorządowymi w ujawnianiu oraz ściganiu sprawców przestępstw i wykroczeń

Źródło: KPP Poddębice