Gmina Uniejów: Zabudowana nieruchomość na sprzedaż

Zrzut-ekranu-2024-01-23-o-10.55.14
fot. UM Uniejów

Przedmiotem przetargu jest zabudowana nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym 0001 Uniejów, oznaczona jako działki ewidencyjne o numerze 1351 o pow. 0,0124 ha i 1353 o pow. 0,0200ha stanowiące własność Gminy Uniejów zgodnie z KW SR2L/00027641/5, Sądu Rejonowego w Łasku Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Poddębicach.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 lutego 2024 r. o godzinie 11.00.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 200.000,00 zł.

Słownie zł: dwieście tysięcy złotych.

Pisemną ofertę należy składać lub przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg Uniejów (dz. nr 1351, 1353) 27 lutego 2024 r." do dnia 22 lutego 2024 r. r. (do tej daty Organizator musi otrzymać ofertę) na adres: Urzędu Miasta w Uniejowie , 99-210 Uniejów ul Błogosławionego Bogumiła 13 wraz z dowodem uiszczenia wadium.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.02.2024 r. godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta w Uniejowie , 99-210 Uniejów ul. Błogosławionego Bogumiła nr 13.

Oferent składający ofertę, zobowiązany jest do wpłaty wadium w kwocie: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych ) przelewem na konto Gminy Uniejów w BS Malanów o/ Uniejów 18 8557 0009 2005 0200 0130 0026 do dnia 22 lutego 2024 r.

Więcej informacji na stronie bip.uniejow.pl/dokumenty/2665

Źródło: UM Uniejów