wersja testowa serwisu

Dom Pomocy Społecznej w Gostkowie z grantem na walkę z epidemią koronawirusa

Dom Pomocy Społecznej w Gostkowie z grantem na walkę z epidemią koronawirusa

Małgorzata Komajda – Starosta Poddębicki i Piotr Majer – Wicestarosta, przy kontrasygnacie Pani Jadwigi Zagozdy – Skarbnika Powiatu, w imieniu Powiatu Poddębickiego podpisali z Województwem Łódzkim umowę o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. Łódzkie pomaga nr: POWR.02.08.00-00-0102/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji POWER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Pozyskane środki w wysokości 128 977,62 zł trafią do Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej.

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom dla osób znajdujących się w grupie ryzyka, w szczególności zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa epidemicznego pensjonariuszy i kadry Domów Pomocy Społecznej, zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w instytucjach opiekuńczych, poprzez udzielenie grantów podmiotom prowadzącym zarejestrowane na terenie województwa łódzkiego DPS.

źródło: Starostwo Powiatowe w Poddębicach